වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

 

Location:  C - Wing, 11th Floor.
General Numbers : +94 112 187 242 / +94 112 187 243

Name & Designation Official Contacts     Mobile
Office No Fax E-mail Ext.No

 

Dr. Ramesh Pathirana
Hon.Minister

 

 

 011 - 2186258

 


+94 112186093

 

 

ramesh.pathirana@

yahoo.com
 

 


508

 


+94 777 743 187

Mr. Chinthaka Priyantha Liyanage

Private Secretary

+94 112 186 093 +94 112 186 093  

 512

+94 773 481 060

+94 715 995 570

 

Mr. G. Krishantha Sanjaya De Silva
Co-ordinating Secretary

 


+94 112 186 254

+94 112 186 253
 

 

512

+94 717 735 921

Mr. R.G. Ranjith Rajapaksha
Public Relation Officer

+94 112 187 174 +94 112 186 253    510 +94 773 355 870

Mr. Samantha Gunasekara
Media Secretary

+94 112 187 175 +94 112 187 175   501 +94 771 910 109
Minister’s Division  +94 112 186 253  +94 112 186 253   513  

 

Location:  C - Wing, 8th Floor.

Name & Designation Official Contacts     Mobile
Office No Fax E-mail Ext.No

 

Hon. Lohan Ratwatte
Hon. State Minister

 

 

0112 186 015

 

 

0112 187 258

 

 

lohan7ratwatte

@icloud.com


 

  

0777 872 072

 Mr. B.M.S. Sanjeewa Basnayake

Private Secretary

0112 076 672
0112 187 258

bmasbasnayake

@yahoo.com

 

0774 070 046

 

Mr. W.S. Madhawa Weerasinghe
Media Secretary

0112 076 672 0112 187 258

weerasinghemadhawa

@yahoo.com

 

0776 205 890

 

Mr. Kamal Beligolla
Coordinating Secretary

0112 076 672 0112 187 258

kamalbeligolla67

@gmail.com 
  0715 383 935

 

Mr. Ravin Soysa
Coordinating Secretary

 

0112 076 672 0112 187 258

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0772 298 762

 

Location: D - Wing, 08th Floor.

Name & Designation Official Contacts Mobile
Office No Fax E-mail Ext.No

Mr. Janaka Dharmakeerthi
Secretary

+94 112 186 017 +94 112 186 016

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

200  

Mrs. Charika Liyanaarachchi
Coordinating Secretary to the secretary

+94 112 186 017 +94 112 186 016

 

250  

 

 

Location: D - Wing, 11th Floor.

Name & Designation Official Contacts  Residence  Mobile
Office No Fax E-mail Ext.No

Mrs. Aruni S. Ranasinghe
Additional Secretary


+94 112 187 244

+94 112 187 245
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  407  +94 112 078 352  

Mr. K.S.Wijayakeerthi
Senior Assistant Secretary


+94 112 186 232

+94 112 186 097
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 402  +94 112 877 966 +94 777 486 964

Mrs. J.P.A. Niroshani
Assistant Secretary I

+94 112 186 235   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 405   +94 777 236 019

 

Mr. A.H.N.Chinthaka
Assistant Secretary II


+94 112 186 074
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 404   +94716335035

Mrs. G.A.C.D. Bandara
Legal Officer

 

+94 112 187 170   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 230   +94 773 353 293

Mr. S. Sirimanna
Assistant Secretary (union)

+94 112 186 194     430    

Mrs. I.C.P. Mangalasoma

Administrative Officer


+94 112 186 237
    406   +94 718 100 224

Ms. K.N. Dilrukshi
Translator

+94 112 186 192 +94 112 186 097 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  426 +94 312 259 202 +94 777 6
Administration Division       409/ 412/ 413/ 414/
415/ 418/ 419
   

Location: D - Wing, 11th Floor.

Name & Designation Official Contacts Residence Mobile
Office No Fax E-mail Ext.No

Mrs. P.S.M. Senadheera
Chief Financial Officer

+94 112 186 251 +94 112 186 240

samal.senadheera@

gmail.com

427 - +94 715 347 090

 

Mr. G.D.T.S. Perera
Chief Accountant

+94 112 186 053   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 410 - +94 718 738 832

Mr. S.C.S. Fernando
Accountant

+94  112 187 176   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 429   +94 714 446 503
Accounts Division       413/ 416 / 417/ 420/ 421    

Location: D - Wing, 10th Floor.

Name & Designation Official Contacts Mobile
Office No Fax E-mail Ext.No

 

Mr. K.A.C. Shamantha
Chief Internal Auditor

+94 112 186 208 +94 112 186 208   313 +94 764 791 666
Internal Auditor Division       312/ 314  

Location: D - Wing, 10th Floor.

Name & Designation Official Contacts  Residence  Mobile
Office No Fax E-mail Ext.No

Mr. Harsha Ilukpitiya
Additional Secretary (Development)

+94 112 186 207 +94 112 186 207

310   +94 714 070 870

Dr. E.R.S.P. Edirimanna
Director General
(Agriculture)

 

+94 112 186 202
    304   +94 714 484 160

Mrs. Sureka N. Attanayake
Director (Coconut)

 

+94 112 186 223 +94 112 186 223 snilanthi[at]hotmail.com
234
  +94 714 398 012

Mr. Jagath Ravisinghe
Director (Tea)

+94 112 186 204 +94 112 186 204 ravisinghe[at]yahoo.com

306

+94 718 193 711

Mr. C Wimalasiri

Director (Rubber)

+94 112 186 206 +94 112 186 206   302    +94 712 202 258

 

Mrs. W.K. Cathurangi

Deputy. Director

 

+94 112 186 242  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
305    
Development Division       316/ 309    

Location: B - Wing, 8th Floor.

Name & Designation Official Contacts     Mobile
Office No Fax Email Ext.No

Mrs. R.A.R.S. Mayadunne
Director General (Planning)

+94 112 187 070 +94 112 187 075 sujanthi_rm[at]yahoo.com 206  

Mr. N.S. Wanasinghe
Director (Planning)

+94 112 187 074 +94 112 197 075 wanasinghenalin[at]gmail.com 208 +94 710 992 163

Mrs. G.P.J. Abesiriwardhane
Deputy Director (Planning)

+94 112 186 219 +94 112 187 075   224 +94 716 905 331

Mrs. K.A.G. Dilrukshi
Deputy Director (Planning)

 

 

+94 112 187 073

 

 

+94 112 187 075

 

 

 
209

 


+94 714 422 305

 

Miss. K.W.K.I. Silva
Asst. Director (planning)

 

 


+94 112 186 238

 

 

 

+94 112 187 075

 

 

 

kimeshasilva7[at]gmail.com 

 

 


223

 

 


+94 711 839 085

Mr. W. Thilakaratne Banda
Asst. Director (planning)


+94 112 187 078

 

+94 112 187 075

 

thilakarathna67[at]yahoo.com 


219

+94 718 716 792
Planning Division       211  

Location: D - Wing, 10th Floor.

Name & Designation Official Contacts    Mobile
Office No Fax Email Ext.No

Mr. Udara Wijesinghe
Chairman

+94 112 186 203 +94 112 186 203   303

+94 777 193 866


Mr. R.M.P.C.Jayarathne

Asst. Director (Land)

+94 112 186 200 +94 112 186 203   308 +94 711 571 708
Fragmentation Board +94 112 186 200     301  

 


 

 


Location: 239/1, Kandawatta Road, Pelawatta

Name & Designation Official Contacts Mobile
Office No Fax E-mail Ext.No

Mrs. D.S. Wijesekara
Additional Secretary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+94 718 004 715

Mr. K.C. Niroshan
Senior Assistant Secretary
   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

+94 713 395 080

Mrs. R.P. Kasthuriarachchi
Director  (General)

       

+94 713 524 839

+94 712 665 526

Mrs. M.K.P. Rukmani
Chief Accountant

   

 

 

rukmanimkp

@gmail.com

 

 

606

 

 

+94 772 854 525

 


Director (Planning)

   

 

 

 

 


Deputy Director (Development) 

 

 

 

 

Mr. A. PodiRalahami
Internal Auditor

         

 

Mr. D.D. Pathmasiri
Accountant

         

Ms. G.L. Dilipa
Assistant Director (Planning)

       

+94 717 526 314

 

Mr. Upul Senevirathne
Administrative Officer

        +94 714 499 676

Mr. Chamal S. Piyasundara
Coordinating Secretary to the secretary
        +94 769 402 109

 


Location: 16th Floor, Suhurupaya, Battaramulla

Name & Designation Official Contacts Mobile
Office No Fax E-mail Ext.No

Mr. M.A.I.K. Manthrirathne
Senior Assistant Secretary

 

 

     

+94 779 634 897

Mr. K.K.L. Chandrathilake
Chief Accountant
+94 112 879 352      

 

Mr. R.C. Watawala
Director (Development I) (Act)

+94 112 878 678        

Mr. S.H.S. Senevirathne
Director (Development I) (Act)

+94 112 078 821        

Mrs. H.M.T.H. Nawarathne
Accountant

+94 112 078 811        

Mr. Nalaka Gunasekara
Assistant Director (Planning)


+94 112 078 303
       

Mrs. Aruni Abeygunawardane
Assistant Director (Research)

+94 112 078 832
       

 

Mrs. Sharani Jayasekara
Assistant Director (Research)

+94 112 078 814
       

Ms. Sachini Samarakkodi
Assistant Director (Research)

+94 112 886 606      

 

Mr. G.R.C.P. Senanayake
Administrative Officer

+94 112 078 387