ලිපිනය නො: 574, ගාලු පාර, කොළඹ - 03.
දුරකථන අංකය +94 112 587 773 / +94 112 582 121 / +94 112 507 728 / +94 112 507 729 /
+94 112 582 236 / +94 112 507 734 / +94 112 507 735 /
+94 112 587 814 / +94 112 582 122
ෆැක්ස් +94 112 589 132
විද්‍යුත් තැපෑල teaboard[at]pureceylontea.com 
වෙබ් අඩවිය www.pureceylontea.com
ලිපිනය St. Coombs, තලවකැලේ.
දුරකථන අංකය +94 522 258 201 / +94 522 055 115-7
ෆැක්ස් +94 522 589 132
විද්‍යුත් තැපෑල info[at]tri.lk
වෙබ් අඩවිය www.tri.lk
ලිපිනය නො: 70, පාර්ලිමේන්තු පාර, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල.
දුරකථන අංකය +94 117 909 020 / +94 117 909 021
ෆැක්ස් +94 112 784 928 / +94 112 784 925
විද්‍යුත් තැපෑල info[at]tshda.lk
වෙබ් අඩවිය www.tshda.gov.lk
ලිපිනය නො: 553A, මාදිවෙල පාර, තලවතුගොඩ.
දුරකථන අංකය +94 117 421 121
ෆැක්ස් +94 117 421 122/+94 117 421 150
විද්‍යුත් තැපෑල tsf[at]teashakthi.gov.lk
වෙබ් අඩවිය -
ලිපිනය

නො: 556, පාර්ලිමේන්තු පාර, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල.
ප්‍රධාන කාර්යාලය - CTC තේ කර්මාන්ත ශලාව, කළුබෝවිටියන.

දුරකථන අංකය +94 112 786 734 / +94 112 786 713
ෆැක්ස් +94 114 645 279
විද්‍යුත් තැපෑල ktfl[at]sltnet.lk 
වෙබ් අඩවිය www.ktfl.lk
ලිපිනය නො: 55/75, වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ - 02. 
දුරකථන අංකය +94 112 395 561 / +94 112 395 562
ෆැක්ස් +94 112 300 407
විද්‍යුත් තැපෑල rubberdg[at]sltnet.lk / rubbdev[at]gmail.com
වෙබ් අඩවිය www.rubberdev.gov.lk
ලිපිනය ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත.
දුරකථන අංකය +94 342 247 426 / +94 342 247 383 / +94 342 248 459
ෆැක්ස් +94 342 247 427 
 
ලිපිනය තෙලවල පාර, රත්මලාන.
දුරකථන අංකය +94 112 635 851 / +94 112 635 852
ෆැක්ස් +94 112 605 171
විද්‍යුත් තැපෑල dirrri[at]sltnet.lk 
වෙබ් අඩවිය www.rrisl.lk
ලිපිනය නො: 55/75, වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ - 02.
දුරකථන අංකය +94 112 333 532 
ෆැක්ස් +94 112 333 532
විද්‍යුත් තැපෑල thurusaviyafund[at]gmail.com
වෙබ් අඩවිය -
ලිපිනය බණ්ඩිරිප්පුව වත්ත, ලුණුවිල.
දුරකථන අංකය +94 312 255 300 / +94 312 262 000 / +94 312 262 001
ෆැක්ස් +94 312 257 391
විද්‍යුත් තැපෑල directorcri[at]sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය www.cri.gov.lk
ලිපිනය නො: 11, ඩියුක් වීදිය, කොළඹ - 01.
දුරකථන අංකය +94 117 502 800
ෆැක්ස් +94 117 502 803
විද්‍යුත් තැපෑල -
වෙබ් අඩවිය www.cda.lk
ලිපිනය නො: 9/428, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.
දුරකථන අංකය +94 112 861 331/+94 115 635 623
ෆැක්ස් +94 115 549 507
විද්‍යුත් තැපෑල ccb[at]sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය www.coconut.gov.lk / www.polwitti.slt.lk
ලිපිනය උඩ වලව
දුරකථන අංකය +94 472 233 281 / +94 472 233 285 
ෆැක්ස් +94 472 233 233
විද්‍යුත් තැපෑල info[at]sugarres.lk
වෙබ් අඩවිය www.sugarres.lk
 
ලිපිනය නො: 12, බලහේන්මුල්ලා පටුමග, හයිලෙවල් පාර, කොළඹ - 06.
දුරකථන අංකය +94 114 389 152
ෆැක්ස් +94 112 826 901
ලිපිනය එම්.ඩී.එච්. ජයවර්ධන මාවත, අතුරුගිරිය.
දුරකථන අංකය +94 112 770 232
ෆැක්ස් +94 112 798 775
විද්‍යුත් තැපෑල nipm[at]sltnet.lk / nipd[at]sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය www.nipm.gov.lk
ලිපිනය නො: 172, 2 වන මහල, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ - 08.
දුරකථන අංකය +94 112 678 642 / +94 112 678 643
ෆැක්ස් +94 112 678 643
විද්‍යුත් තැපෑල -
වෙබ් අඩවිය -
ලිපිනය නො: 465,ගනහේන, බත්තරමුල්ල.
දුරකථන අංකය +94 112 865 099 / +94 112 865 566
ෆැක්ස් +94 112 866 551 / +94 112 866 547
විද්‍යුත් තැපෑල pdpmu[at]starr.lk
වෙබ් අඩවිය -
FaLang translation system by Faboba