අමාත්‍යාංශයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය හා සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රධාන වගකීම පරිපාලන අංශයට පැවරී ඇත. වෘත්තීය හා ආයතනික පුහුණුව ලබා දීම, සන්නිවේදනය වැනි අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු පරිපාලනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇතුළු මානව සම්පත් සංවර්ධනය තුළින් වැවිලි අංශය තුළ රාජකාරි ඉටු කිරීම සහ වැවිලි අංශය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා නිලධාරීන් පත් කිරීමේ වගකීම. ප්‍රවාහනය, ආරක්ෂාව, නඩත්තුව සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම සේවකයින්ට තම රාජකාරිය සාමකාමීව ඉටු කිරීමට සුදුසු කාර්යාල පරිසරයක් නිර්මාණය කරනු ඇත. අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සහ ආයතනවල පරිපාලනය ද මෙම අංශය සම්බන්ධීකරණය කරයි.

 අංශ ප්‍රධානී

 

ඒ.එස්.රණසිංහ මිය
අතිරේක ලේකම් (පාලන)

Tel: +94 112 187 244
Fax: +94 112 187 245

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

මෙම අංශයේ  ප්‍රධාන අවධානය යොමු වී ඇත්තේ නීතිමය රාමුව තුළ රජයේ වර්තමාන ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුකූලව ඵලදායී මූල්‍ය කළමනාකරණ පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ජාතික සංවර්ධනයට දායක වීමයි. ඒ අනුව අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථය යටතේ ඇති ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන වියදම් දැරීම සහ විධිමත් විගණන මගින් නිවැරදි ගිණුම්කරණ පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම.

 අංශ ප්‍රධානී

 

පී.එස්.එම්. සේනාධීර මිය

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

Tel: +94 112 186 251
Fax: +94 112 186 240

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                       

මෙම අංශයේ මූලික පරමාර්ථය වන්නේ වැවිලි අංශය නව තලයකට ගෙන යාම සහ අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය විවිධාංගීකරණය කිරීම සඳහා පර්යේෂණ ක්‍රම, නව තාක්‍ෂණික මෙවලම් උපයෝගී කර ගනිමින් ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. ඊට අමතරව, අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට අයත් ආයතනවල විෂයයන්, කාර්යයන් සහ අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය හා ඇගයීම සිදු කරනු ලැබේ.

 අංශ ප්‍රධානී

හර්ෂ ඉලුක්පිටිය මහතා
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)

Tel: +94 112 186 207
Fax: +94 112 186 209

Email:

 

ජාතික සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තිවල ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා සකස් කරන ලද ජාතික සැලැස්මට වැවිලි අංශයෙන් උපරිම දායකත්වයක් ගෙවීමට අවශ්‍ය කෙටිකාලීන, මධ්‍ය කාලීන හා දිගු කාලීන සැලසුම් මත පදනම් වූ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම. වැවිලි අංශයට සම්බන්ධ මූල්‍ය හා භෞතික සම්පත් කළමනාකරණය, උපරිම හා ප්‍රශස්ත ලෙස උපයෝගී කර ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේදයක් යටතේ සකස් කරන ලද සැලසුම් තුළින් අපේක්ෂිත ඉලක්ක ඵලදායී  ලෙස සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය වැඩසටහන් වලට ප්‍රමුඛතාවය දීම.

අංශ ප්‍රධානී

ආර්. ඒ. ආර්. එස්. මායාදුන්නේ මිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්)

Tel: +94 112 187 070
Fax:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

අමාත්‍යාංශය විසින් සිදු කරන ලද හෝ අමාත්‍යාංශයට භාර දී ඇති කාර්යයන් මූල්‍යමය වශයෙන් හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් අක්‍රමිකතා සහ දූෂණ හඳුනා ගැනීම සහ වැළැක්වීම සඳහා යොදවා ඇති අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණවල අඛණ්ඩතාව සහ ප්‍රමාණවත් බව පරීක්ෂා කිරීම සහ තක්සේරු කිරීම සහ ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරියා සමඟ වාර්තා කිරීම. එවැනි තක්සේරු කිරීම්වල සොයාගැනීම් සහ අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ලබා ඇති ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම මගින් ප්‍රධාන ගණන් කිරීමේ නිලධාරියාට සහාය වීම සහ අවශ්‍ය වූ විට ප්‍රධාන ගණන් කිරීමේ නිලධාරියා සහ එම ක්‍රියාවලියේ නියැලී සිටින නිලධාරීන් අතර සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කිරීම.

අංශ ප්‍රධානී

කේ.ශාමන්ත මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

Tel: +94 112 186 208
Fax: +94 112 186 208

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.