කිතුල් සංවර්ධන මණ්ඩලය

තනතුරු පුරප්පාඩු
කිතුල් සංවර්ධන මණ්ඩලය සඳහා කණිෂ්ඨ කළමනාකරණ (JM) සහ කළමනාකරණ (MM) සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා බදවාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය
කිතුල් සංවර්ධන මණ්ඩලය සඳහා මාණ්ඩලික නොවන සේවා ගණයන්හි තනතුරු සඳහා බදවාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

 

ශ්‍රී ලංකා කජු සංස්ථාව - අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී (JM 1-1) තනතුරු 01, වැවිලි සහකාර (MA 2-1) තනතුරු 18, ක්ෂේත්‍ර සහකාර (MA 1-1) තනතුරු 12

 

පුරප්පාඩු විස්තර

 

ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් සේවයේ තනතුර - I ශ්‍රේණිය

 

ආවරණ ලිපිය

මාර්ගෝපදේශය

අයදුම් පත්‍රය

 

රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මොණරාගල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණිය අධ්‍යක්‍ෂ තනතුර 

 

ආවරණ ලිපිය

මාර්ගෝපදේශය

අයදුම් පත්‍රය

 

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණිය

ආවරණ ලිපිය (‌ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් සහ අධ්‍යක්‍ෂ - සංවර්ධන)

මාර්ගෝපදේශය සහ අයදුම් පත්‍රය (ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් තනතුර)

මාර්ගෝපදේශය සහ අයදුම් පත්‍රය (අධ්‍යක්‍ෂ - සංවර්ධන)