தொலை நோக்கு

பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அபிவிருத்தியின் ஊடாக தேசிய சுபீட்சத்தை அடைதல்.

எமது செயற்பணி

பொருளாதார ரீதியாக, சமூக ரீதியாக, சூழல் ரீதியாக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பெருந்தோட்டத்துறை ஊடாக பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில்துறையின் நிலைபேறான தன்மை, இலாபகரத்தன்மை மற்றும் உற்பத்தித் திறன் என்பவற்றை மேம்படுத்துதல்.

அமைச்சின் பிரதான எதிர்பார்ப்பு

Duties and Functions assigned to the Ministry as per the Extra Ordinary Gazette No. 2153/12 dated 10.12.2019 are;

 • Formulation, implementation, monitoring and evaluation of policies, programmes and projects; in relation to the subject of plantation industries and export agriculture and the subjects of the departments and statutory institutions.
 • Providing facilitation needed and providing other facilities for raising production by providing quality seeds and planting material for cultivation of plantation crops

 • Enhance international competitiveness for productivity in the plantation industry
 • Adoption of necessary measures to promote value addition industries based on plantation crops
 • Issuance of licences related to tea and rubber
 • Issuance of permits for export of tea
 • Issuance of licences related to fragmentation of tea and rubber estates, and their control
 • Optimum utilization of plantation lands through multiple cropping and integrated farming, thereby increasing production and employment
 • Matters relating to the development, promotion and research activities of tea, rubber and coconut industries
 • Formulating policies and devising strategies for directing farmers, fishermen, small scale agri entrepreneurs towards global economy by value addition to local products manufacture of highly valued goods, expansion of market opportunities and protection of industries and implementation with co-ordinating relevant institutions
 • Implementation of policies for promotion of bio protection and sustainable resource use, including value added products

 • Formulation of a national policy for the maximizing the utilization of lands with tea, coconut and rubber plantation for cultivation of fruits, vegetables and animal husbandry etc., and imposing limitations use of such lands for any other purposes thus enhancing their productivity
 • Improving the quality of local crops such as tea, cinnamon, pepper for export market carrying the Brand of Sri Lanka in place of re-exportation
 •  Supervising all Institutions referred to in Column II and matters relating to all subjects assigned to such Institutions.

 

அமைச்சின் மூலோபாய அபிவிருத்தி நோக்கம்

 • அந்நிய செலாவணி வருமானத்தை அதிகரித்தல்.
 • உற்பத்திச் செலவை குறைந்த மட்டத்தில் தக்கவைத்துக்கொள்ளுதல்.
 • பெருந்தோட்டக் கம்பனிகளினதும் சிறு தேயிலை தோட்ட சொந்தக்காரர்களினதும் இலாபத்தை அதிகரித்தல்.
 • பெருந்தோட்ட மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துதல்.
 • நுகர்வோருக்கு உயர்ந்த தரத்திலான உற்பத்திகளை விநியோகித்தல்.
 • சூழல் பாதுகாப்பின் ஊடாக நிலைபேறான அபிவிருத்தியை மேற்கொள்ளுதல்.

அமைச்சின் செயலாற்றுகை சுட்டிகள்

அமைச்சின் மத்திய கால அபிவிருத்தியை அடைவதற்கு ஆறு செயலாற்றுகை சுட்டிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.

 • தேயிலை மற்றும் இரப்பரிலிருந்து ஈட்டும் அந்நிய செலாவணித் தொகை.
 • உற்பத்தித்திறன் (காணி அலகின் பிரகாரம் விளைச்சலை அதிகரித்தல்)
 • தேயிலை மற்றும் இரப்பர் மீள்நடுகை வீதம்.
 • புதிய நடுகையின் கீழ் விரிவாக்குதல்.
 • பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட உற்பத்திகளின் தொகையும் பெறுமதியும்.
 • விற்பனை செலவுக்கு எதிராக குறைந்த உற்பத்திச் செலவு.