ගරු. මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා
කෘෂිකර්ම සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය

Tel :  +94 112 186 258
Fax : +94 112 186 093
E-mail :

 

  • gplus

 

ගරු. ලොහාන් රත්වත්තේ මැතිතුමා
වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය

Tel :  +94 112 186 015
Fax : +94 112 187 258
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  • gplus