ජානක ධර්මකීර්ති මහතා
ලේකම්, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

Tel : +94 112 186 017
Fax : +94 112 186 016
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.