கெளரவ பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் மற்றும் ஏற்றுமதிக் கமத்தொழில் அமைச்சரின் தலைமையின் கீழ் 2020.02.10 ஆந் இலங்கப்பட்டைத் தயாரிப்புக் கலைஞர்களுக்கு ஏற்றுமதி கமத்தொழில் திணைக்களத்தின் ஊடாக தேசிய தொழிற்கல்வி  தகைமைச் சான்றிதழ் வழங்குதல்.