අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ ඉදිරි දැක්ම යටතේ මෙරට කුරුඳු වගාව නගා සිටුවීමේ අරමුණක් ලෙස කුඩා පරිමාණ ඉඩම් සදහා අවශ්‍ය කුරුදු පැල, කහ පැල, පුවක් පැල හා ගම්මිරිස් පැල වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රදේශයේ වැවිලි කරුවන් වෙත නොමිලේ ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය වැලිවිටිය දිවිතුර  ප්‍රාදේශීය සභාවේ දී 2021.07.11වන දින පැවැත්විණි.

වැවිලි අමාත්‍යංශයට අයත් උක්, බඩඉරිගු, කජු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබුනැටි, බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි භෝග වගා සංවර්ධනය, ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධනය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා එක්ව මෙම කටයුත්ත සිදු කල අතර, වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රදේශීය සභාවේ සභාපති තුමා, කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති තුමා, මන්ත්‍රීතුමන් ලා හා වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.