අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම සංකල්පය යථාර්ථයක් බවට පත්කරමින්,
රසායනික පොහොර භාවිතය ශ්‍රී ලංකාවේ නවතා දැමීමත් සමග මෙරට ගොවීන් කාබනික පොහොර භාවිතයට නැඹුරුවන අවස්ථාවක ජාතික පොහොර අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට දහයක ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ ජෛව පොහොර නිෂ්පාදනාගාරයට මුල්ගල් තැබීමේ උත්සවය 2021.08.14 වන දින පැල්වත්ත ලංකා සීනි සමාගම් පරිශ්‍රයේදී සිදුකෙරිණි.

මෙම අවස්ථාවට ගරු වැවිලි අමාත්‍යතුමා සමඟ ගරු රාජ්‍ය  අමාත්‍යවරුන් වන ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමා, ශෂින්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිතුමන් ඇතුලු මන්ත්‍රීවරුන් හා සීමාසහිත ලංකා සීනි සමාගමේ නිලධාරීන් ඇතුලු පිරිසක් සහභාගීවිය.