2016.10.06 දිනැති අංක 2196/27 දරන ඇති විශේෂ  ගැසට් පත්‍රය අනුව අමාත්‍යාංශයට පවරා ඇති රාජකාරි හා කාර්යයන් :

 

විෂයපථය

පර්යේෂණාත්මක විධි ක්‍රමයන් නව තාක්ෂණික මෙවලම් හා ප්‍රශස්ත භූමිය උපයෝජනය හරහා අගය එකතු කරන ලද නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණයක් තුළින් අපනයන වෙළඳපළ ආකර්ශනය කර ගැනීම ඉලක්ක කර ගනිමින් සමස්ත වැවිලි ක්ෂේත්‍රය නව මානයක් වෙත යොමු කිරීම.

කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්

සෞභාග්‍යයේ දැක්ම “ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුකූලව සහ රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත වෙනත් ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් මත පිහිටා ”නව තාක්ෂණය මුසු වු අපනයන කේන්ද්‍රීය වැවිලි කර්මාන්තයක් ” ඇති කිරීම සඳහා අදාළ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය මගපෙන්වීම සිදු කිරීම සහ නියමිත නීති සහ අණපනත්වලට අනුකූලව වැවිලි විෂයයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, ජාතික අයවැය, රාජ්‍ය ආයෝජන හා ජාතික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඇති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පහත දැක්වෙන දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන් හා කාර්යයන් හා ඊට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරිම, පසු විපරම් කිරිම හා  ඇගයීම

.

සුවිශේෂී ප්‍රමුඛතා

 • තේ, රබර් සහ පොල් වගා කර ඇති ඉඩම් කැබලි කර ජනාවාස බවට පත් කිරීම සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් කිරීම හ එම ඉඩම් උපරිම ලෙස වැවිලි හා අතුරු වගා සංවර්ධනය සදහා යොදා ගැනීම
 • රජ්‍ය හා පෞද්ගලික වැවිලි  සමාගම් සතු ඉඩම් උපරිම ලෙස වගා විවිධාංගීකරණයට ලක් කිරීම හා ආශ්‍රිත කර්මාන්ත දියුණු කිරීම
 • නව තාක්ෂනය හදුන්වා දෙමින් තේ කර්මාන්තයේ සංවර්ධනය සදහා අවශ්‍ය  දායකත්වයක් සැපයිය හැකි ආකාරයට තේ පර්යේෂණ ආයතනය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම
 • මහා පරිමාණ තේ තොග අපනයනය වෙනුවට වටිනාකම් එකතු කළ ආකාරයෙන් තේ අපනයනය දිරිමත් කිරීම
 • රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික යන දෙඅංශයේම සහයෝගීත්වයෙන් Ceylon Tea    සදහා තේ වෙළදපොල පුළුල් කිරීම
 • දේශීය පිරිසිදු තේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනර්ඝතම නිෂ්පාදනයක් ලෙස ජාත්‍යන්තර වෙළදපොල තුළ ප්‍රවර්ධනය කිරීම

වැවිලි අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට අයත් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ

කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්

වැවිලි අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් හා මගපෙන්වීම මත “නව තාක්ෂනය මුසු වූ අපනයන කීන්ද්‍රීය වැවිලි කර්මාන්තයක්” ඇතිකිරීම සදහා අදාළ නීති සහ අනපනත් වලට අනුකූලව සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ හා රබර් වතු ආශ්‍රිත භෝග වගා සහ කර්මාන්ත ශාලා නවීකරණය සහ තේ හා අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විෂයයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහාය වීම, ජාතික අයවැය, රාජ්‍ය ආයෝජන හා ජාතික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඇති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පහත දැක්වෙන දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන් හා කාර්යයන් හා ඊට අදාල ප්‍රතිපත්ති , වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම

සුවිශේෂී ප්‍රමුඛතා

 • සමාගම් වතු උපරිම ඵලදායීතාවයකින්, තේ හා වෙනත් අපනයන භෝග වගා ප්‍රවර්ධන හා ඉහල වටිනාකම් ඇති අපනයන නිෂ්පාදන බවට පත් කිරීම සහ අවශ්‍ය ජාත්‍යන්තර වෙළඳපළ සකස් කිරීම
 • කාබනික තේ වගාව දිරිමත් කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම
 • දේශීය තේවල ගුණාත්මක භාවය ආරක්ෂා කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීම
 • වතු අංශයේ ඉඩම් ක්‍රමවත් උපයෝජනය සඳහා සැලැස්මක් සකස් කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • තේ හා රබර් වතු ආශ්‍රිත වෙනත් භෝග වගාවන් හඳුන්වා දීම
 • නවින තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් හා යන්ත්‍රෝපකරණ යොදා ගනිමින් තේ හා රබර් කර්මාන්තශාලා පූර්ණ නවිකරණයකට ලක්කිරීම හා අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් සඳහා බැංකු ක්‍රමය සම්බන්ධ කිරීම
 • ග්‍රාමීය මටිටමේ තේ වගාව හා කුඩා තේ වතු හිමියන් දිරිගැන්වීම සඳහා සහන සේවා ක්‍රමවේදයන් බිම් මට්ටමෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ රබර් වතු හිමියන්ගේ වගාවන් දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය දිරි ගැනිවීම් ලබාදිම මඟින් රබර් කර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සැපයීම සුලභ කිරීම
 • දේශීය හා විදේශීය වෙළඳපොල ඉලක්ක කරගත් රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන දිරිගැන්වීම

 

කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්

වැවිලි අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම මත “නව තාක්ෂණය මුසු වූ අපනයන කේන්ද්‍රීය වැවිලි කර්මාන්තයක්” ඇතිකිරීම සඳහා අදාල නීති සහ අණපනත්වලට අනුකූලව පොල්, කිතුල් හා තල් වගා ප්‍රවර්ධන හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගීකරණ විෂයයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහාය වීම, ජාතික අයවැය , රාජ්‍ය‍ය ආයෝජන හා ජාතික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඇති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පහත දැක්වෙන දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන් හා කාර්යයන් හා ඊට අදාල ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසුවිපරම් කිරීම හා ඇගයීම

සුවිශේෂී ප්‍රමුඛතා

 • පොල් පර්යේෂණ ආයතනය හා පෞද්ගලික පර්යේෂණාගාර ඒකාබද්ධව අධි ඵලදා පොල් පැල හඳුන්වා දීම සහ දැනට පොල් වගා නොකරන පළාත් වලට ගැලපෙන පොල් පැල ප්‍රභේද හඳුන්වාදීම
 • ගෙවතු පොල් වගා ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා අධි ඵලදා පොල් වර්ග එක් එක් ප්‍රාද්ශ වල භූගෝලීය තත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් බෙදා හැරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රයාත්මක කිරීම
 • විවිධ පළිබෝධකයින් පාලනය කිරීම සඳහා ජෛව තාක්ෂණික විසඳුම් සංවර්ධනය කිරීම
 • රෝපන ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා තවාන් සංවර්ධනය කිරීමට කුඩා හා මධ්‍යම පොල් වගාකරුවන් දිරිමත් කිරීම
 • පොල්වතුවල ගම්මිරිස්, ඉඟුරු ,කහ, කෝමාරිකා, අන්නාසි වැනි අතුරු භෝග වගාව මෙන්ම සත්ව ගොවිපොළ සඳහා අවශ්‍ය දිරිගැන්වීම් ලබාදීම
 • දේශීය පොල් ඉල්ලුම සපුරාලීමටත් පොල්, තැඹිලි, කුරුම්බා ආශ්‍රිත අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන අපනයනය සඳහාත් ක්‍රමෝපායන් සැකසීම
 • පොල් ඵල ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය සඳහා පහසුකම් සැපයීම
 • අගය එකතු කිරීම සහ තාක්ෂණික නවෝත්පාදනයන් පිළිබඳ පර්යේෂණ සිදු කිරීමට පර්යේෂකයන්, විද්‍යාඥයින් සහ නිෂ්පාදකයින් දිරිමත් කිරීම

කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්

වැවිලි අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම මත නව තාක්ෂණය මුසුවූ අපනයන කේන්ද්‍රීය වැවිලි කර්මාන්තයක් ඇතිකිරීම සඳහා අදාල නීති සහ අණ පනත්වලට අනුකූලව උක්,බඩඉරිගු, කජු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබුනැටි, බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි භෝග වගා සංවර්ධනය, ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන විෂයයට අදාල ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහාය වීම, ජාතික අයවැය , රාජ්‍ය ආයෝජන හා ජාතික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඇති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පහත දැක්වෙන දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන් හා කාර්යයන් හා ඊට අදාල ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම

සුවිශේෂී ප්‍රමුඛතා

 • උක්, බඩඉරිගු, කජු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබුනැටි, බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි භෝග වගාකරුවන් සඳහා බැංකු, මූල්‍ය ආයතන කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධීකරණය කරමින් වගා දිරිමත් කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • පර්යේෂණ ආයතනයන් හා ඒකාබද්ධව වැඩි අස්වනු සහිත ප්‍රභේද ගොවියන් වෙත හඳුන්වා දීමට ක්‍රියා කිරීම
 • මෙම භෝග ආශ්‍රිත අගය එකතු කිරීමේ නිෂ්පාදන දිරිමත් කිරීම සඳහා නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් හුන්වාදීම හා අපනයනය පුළුල් කිරීම
 • අක්කර පහට අඩු වතු හිමියන්ගේ භාවිතය සඳහා කුරුඳු නිස්සාරණය හා සැකසුම් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් පුළුල් කිරීම හා නව තාක්ෂණ උපකරණ ලබා දිම
 • ත්‍රිපෝෂ හා සත්ව ආහාර සඳහා අවශ්‍ය බඩඉරිඟු රටතුළ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය සහ බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන එක්ව ක්‍රමවේදයක් සකස්කර ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • වසාදමා ඇති සියළු ම සීනි කර්මාන්තශාලා නොපමාව ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කිරීම සහ අවශ්‍යතාව පරිදි නව කර්මාන්තශාලා ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය දිරිගැන්වීම් ලබාදිම
 • උක් වගාව සඳහා අවශ්‍ය ජලය කාර්යක්ෂම ව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වන තාක්ෂණික දැනුම සහ ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීමටත් කටයුතු කිරීම
 • ගෘහාශ්‍රිත භාවිතය සහ අපනයනය සඳහා ගම්මිරිස් වගා කිරීම සඳහා එම භෝග වවන ප්‍රදේශවල අපනයන ගම්මාන පිහිටුවීම