ගරු. වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා
වැවිළි අමාත්‍ය

Tel : +94 112 781 111 / +94 112 186 258
Fax : +94 112 186 093
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  • gplus

ගරු. කනක හේරත් මැතිතුමා
සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ හා රබර් වතු ආශ්‍රිත භෝග වගා සහ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා තේ හා රබර් අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

Tel : +94 112 186 015
Fax : +94 112 187 258
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • gplus

 


ගරු. අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා
පොල්, කිතුල් හා තල් වගා පුවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

Tel : +94 112 877 126
Fax : +94 112 877 126
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • gplus

 


ගරු. ජනක වක්කුඹුර මැතිතුමා
උක්, බඩඉරිගු, කජු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබුනැටි, බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි භෝග වගා සංවර්ධනය, ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධනය රාජ්‍ය අමාත්‍ය

Tel : +94 112 877 623 /  +94 112 877 624
Fax : +94 112 877 626
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • gplus