රවීන්ද්‍ර හේවාවිතාරණ මහතා
ලේකම්, වැවිලි අමාත්‍යාංශය

Tel : +94 112 186 017
Fax : +94 112 186 016
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ජේ.එම්. තිලකරත්න බණ්ඩා මහතා
ලේකම්, සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ හා රබර් වතු ආශ්‍රිත භෝග වගා සහ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා තේ හා රබර් අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

Tel : +94 112 186 247
Fax : +94 112 187 067
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තිස්ස හේවාවිතාරණ මහතා

ලේකම්, පොල්, කිතුල් හා තල් වගා පුවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

Tel : +94 112 187 167
Fax : +94 112 187 167
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

state sec1 ඩී.එල්.පී රෝහණ අබේරත්න මහතා
ලේකම්, උක්, බඩඉරිගු, කජු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබුනැටි, බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි භෝග වගා සංවර්ධනය, ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධනය රාජ්‍ය අ අමාත්‍යාංශය

Tel : +94 112 877 841

Fax : +94 112 885 380
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.